NOFEs Honorary membership

NOFEs Æresmedlemskap

NOFE-styret kan tildele æresmedlemskap til epidemiologer som har hatt en betydelig innflytelse på utviklingen av epidemiologisk forskning i Norge over flere år. Æresmedlem utnevnes på den årlige NOFE-konferansen. Minst to NOFE-medlemmer må i felleskap foreslå en kandidat for at kandidaten skal bli vurdert. I tillegg må det leveres en skriftlig begrunnelse for nominasjonen. Den mottatte begrunnelsen vil bli brukt av NOFE styret til å vurdere den nominerte kandidaten. Dersom den nominerte kandidaten vurderes verdig av styret vil den innsendte begrunnelsen brukes i presentasjonen av æresmedlemmet på konferansen. NOFEs æresmedlem blir i forkant av NOFE-konferansen invitert til å holde et kortere innlegg om egen forskningskarriere innenfor epidemiologifaget. Æresmedlemskap tildeles ikke nødvendigvis hvert år, bare hvis styret mottar forslag til kandidater som blir funnet verdige. Listen over foreslåtte kandidater er konfidensiell og er kun tilgjengelig for styret. Kandidatforslag sendes til post@nofe.no innen 1. september.

NOFEs Honorary membership

The NOFE board may award honorary membership to epidemiologists who have had a significant influence on the development of epidemiological research in Norway over several years. At least two NOFE members must jointly propose a candidate for the candidate to be considered. In addition, a written justification for the nomination must be submitted. The submitted justification will be used by the NOFE board to assess the nominated candidate. If the nominated candidate is considered worthy by the board, the submitted justification will be used in the presentation of the honorary member at the conference. The NOFE’s honorary member will be invited ahead of the NOFE conference to give a short presentation about his own research career within the field of epidemiology. Honorary membership is not necessarily awarded every year, only if the board receives proposals for candidates who are found worthy of the honorary membership. The list of proposed candidates is confidential and is only available to the board. Candidate proposals shoul be send to post@nofe.no by 1st September.

_____________________________________________________

Odd O. Aalen og Rolv Terje Lie utnevnt til æresmedlem 2022

I 2022 ble det utnevnt to æresmedlemmer som hedres for sin innsats for epidemiologisk forskning i Norge gjennom mange år. Odd O. Aalen er professor emeritus i statistikk ved Avdeling for biostatistikk ved Universitetet i Oslo. Odd var den første statistikeren ansatt ved Det medisinske fakultetet ved UiO, og har sammen med sine kollegaer lagt ned et stort arbeid i å etablere biostatistikk som et forskningsfelt ved UiO, og i å gjøre undervisning i statistikk til en integrert del av flere studier.

Odds arbeid har både direkte og indirekte bidratt til å styrke epidemiologi som fagfelt i Norge. Han er internasjonalt anerkjent for sine grunnleggende arbeider innen levetids- og forløpsanalysen, som er sentral i medisinsk og epidemiologisk forskning. Odds forskning har også vært av sentral betydning i studier av smittsomme sykdommer.. Hans arbeid med biostatikk og metoder har hatt stor gjennomslagskraft, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har han alltid vært motivert av epidemiologiske problemstillinger og har spilt en sentral rolle i å styrke epidemiologifeltet i Norge. Han har vært viktig for NOFE, både som kursleder, foredragsholder og bidragsyter til Norsk tidsskrift for epidemiologi.

Rolv Terje Lie er professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Han har vært aktiv i epidemiologisk forskning i Norge og internasjonalt i 30-40 år, og har gjort en omfattende og betydelig innsats for norsk epidemiologisk forskning. Han har over lang tid produsert fremragende forskning basert på befolkningsbaserte helseregistre og helseundersøkelser. Hans innsats har vært spesielt viktig innen forskningsfeltene genetikk og perinatal epidemiologi, og hans arbeid har hatt store vitenskapelige ringvirkninger. Han har undervist, veiledet, stimulert og etablert viktige samarbeid gjennom hele sin vitenskapelige karriere, og kollegene beskriver ham som en inspirasjon for det epidemiologiske forskningsmiljøet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Æresmedlemmer i foreningen kåret på NOFEs årskonferanser:

2021Professor Lars Johan Vatten
2019Professor Per Minor Magnus
2018Professor Rolv Skjærven
2017Professor Jostein Holmen og Professor Turid Lingaas Holmen
2016Professor Eiliv Lund
2015Professor Trond Peder Flaten
2014Seniorforsker og dr. philos. Aage Tverdal
2013Professor Grethe S Tell og Dr philos Anne Johanne Søgaard
2012Professor (emeritus) dr.med. Dag S. Thelle og professor dr.med. Olav Helge Førde
2008Professor dr.med. Leiv S. Bakketeig
2007Professor dr.med. Lorentz Irgens
2004Professor dr.med. Egil Arnesen
2002Forsker dr.med. Per Lund Larsen
1998Professor dr.med. Erik Bjelke
1997Professor (emeritus) dr.med. Knut Westlund
1996Professor dr.med. Anders Forsdahl
1995Professor (emeritus) dr.med. Sigurd Hummerfelt og Overlege Eilert Eilertsen
1994Forsker Dr philos Knut Magnus
1993Professor (emeritus) dr.med. Tor Bjerkedal