Utlysning av midler

Utlysning av midler til webinar

Norsk forening for epidemiologi (NOFE) ønsker å skape mer jevnlig aktivitet i NOFE sitt nettverk nasjonalt med å støtte planlegging og gjennomføring av et faglig seminar hver vår (i.h.h.t. vedtak årsmøte 2021). Første gang blir våren 2023 (søknadsfrist høsten 2022). NOFEs medlemmer kan søke om inntil kr 30,000 per seminar. Midlene brukes fortrinnsvis til å dekke utgifter til eksterne foredragsholdere og enkel beverting. Seminaret må være åpent for alle NOFEs medlemmer med mulighet for digital deltagelse.

Støtten og organiseringen vil rullere mellom landsdeler basert på nærhet til byene som er vertskap for NOFE konferansen (Bergen, Tromsø, Trondheim, Oslo). I 2023 er det miljøer knyttet til Oslo som får mulighet til å søke om de utlyste midlene (deretter Bergen i 2024, Tromsø i 2025 og Trondheim i 2026). I 2023 er det ca like lenge siden Oslo sist organiserte konferanse og skal organisere konferanse igjen (sett bort fra pandemiåret 2020 uten konferanse). Denne invitasjonen blir derfor sendt per epost til alle NOFEs medlemmer lokalisert i Oslo-området, basert på medlemsregisteret.

Søknaden sendes til post@nofe.no og bør inneholde (mal til søknaden)

  1. Navn, adresse og arbeidssted for søker/søkere
  2. Fagmiljø/forskergruppe
  3. Preliminært program
  4. Kort beskrivelse av seminaret og dets nytteverdi (maks 1 side)
  5. Størrelse på støttebeløpet/budsjett

Søknadsfrist for midler våren 2023 er 1. september 2022. Søknadene behandles av styret i NOFE. Svar på søknaden vil være søker i hende innen 1. oktober 2022, og presenteres på NOFE konferansen. Utgiftene fra arrangementet kan overføres til en kontostreng forvaltet av arrangørene eller eventuelt betales av NOFE via faktura i etterkant.