Utlysninger av midler

Utlysning av midler til webinar

Norsk forening for epidemiologi (NOFE) ønsker å skape mer jevnlig aktivitet i NOFE sitt nettverk nasjonalt med å støtte planlegging og gjennomføring av et faglig seminar hver vår (i.h.h.t. vedtak årsmøte 2021).

Søknadsfrist for midler våren 2024 er 1. september 2023. NOFEs medlemmer kan søke om inntil kr 30,000 per seminar. Midlene brukes fortrinnsvis til å dekke utgifter til eksterne foredragsholdere og enkel beverting. Seminaret må være åpent for alle NOFEs medlemmer med mulighet for digital deltagelse.

Søknaden sendes til post@nofe.no og bør inneholde (mal til søknaden)

  1. Navn, adresse og arbeidssted for søker/søkere
  2. Fagmiljø/forskergruppe
  3. Preliminært program
  4. Kort beskrivelse av seminaret og dets nytteverdi (maks 1 side)
  5. Størrelse på støttebeløpet/budsjett

Søknadene behandles av styret i NOFE. Svar på søknaden vil være søker i hende innen 1. oktober 2023, og presenteres på NOFE konferansen. Utgiftene fra arrangementet kan overføres til en kontostreng forvaltet av arrangørene eller eventuelt betales av NOFE via faktura i etterkant.