Årets artikkel

NOFEs pris for beste artikkel 

Prisen på kr 10 000,- deles ut til førsteforfatter av epidemiologi-artikkel som er publisert med DOI nummer (online eller på trykk) i et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift f.o.m. september foregående år t.o.m. august inneværende år. Publikasjonen skal være basert på norske data eller tilknyttet en norsk institusjon. Prisen deles ut på den årlige NOFE-konferansen i oktober/november. Frist for innsending av forslag til kandidat er 1.september og sendes til post@nofe.no. Innsenderen oppfordres til å gi en kort begrunnelse for nomineringen.

De nominerte artiklene vil vurderes av en egen bedømmelseskomité som er oppnevnt av styret. Vurderingskriterier er fremragende vitenskapelig kvalitet og integritet i a) metodisk robusthet, b) presentasjon og c) bidrag til fagfeltet. Det bør avklares at prisvinneren kan delta på konferansen for å motta prisen og presentere artikkelen. Dersom førsteforfatter selv er forhindret fra å delta på konferansen, må en av medforfatterne kunne delta for å motta prisen og presentere artikkelen på vegne av prisvinneren.

NOFE’s “Paper of the year” prize

The NOFE prize for Paper of the year (NOK 10 000,-) will be awarded to a first author of an epidemiologic paper which has been published with a DOI number (online or in print) in an international scientific journal from September of the previous year up to and including August this year. The paper must be based on data from Norway or affiliated with a Norwegian institution. The award will be presented at the annual NOFE conference in October/November. The deadline for submitting candidate proposals is 1st September and should be sent to post@nofe.no. The submitter is encouraged to provide a brief justification for the nomination.

The nominated papers will be evaluated by a committee appointed by the NOFE board. Assessment criteria are: Outstanding scientific quality and integrity in a) methodologic robustness, b) presentation, and c) contribution to the field. The first author of the paper must be able to attend the conference to receive the award and present the paper. If the first author is not able to attend, it must be agreed in advance that a co-author may attend the conference to receive the award and present the paper on behalf of the first author.

_______________________________

Gratulerer til Øystein Karlstad for NOFEs pris for beste artikkel 2022!

Prisen ble delt ut i forbindelse med NOFEs 28. konferanse i Tromsø. Den gikk til Øystein Karlstad ved Avdeling for kroniske sykdommer, FHI, Oslo. Artikkelen “SARS-CoV-2 Vaccination and Myocarditis in a Nordic Cohort Study of 23 Million Residents ble publisert i JAMA Cardiology i april 2022. Årets artikkel tar for seg et svært relevant folkehelseproblem med viktige kliniske implikasjoner.

Under pandemien har det vært et presserende behov for ny kunnskap, og store, befolkningsbaserte studier – en utfordrende, men ikke umulig, som artikkelen viser. Artikkelen er tidsriktig med stort omfang, og utgjør et inspirerende eksempel på styrken ved nordisk samarbeid og nordiske helseregistre. Hindringer for deling av data ble elegant løst ved å bruke en felles protokoll og metaanalyseteknikker for å kombinere landsdekkende registerdata på 23 millioner individer fra Norge, Danmark, Finland og Sverige. Den statistiske analysen er robust og valgt med omhu. Både relative og absolutte risikoestimater er presentert for å øke tolkningen av resultatene. Konklusjonen er klar og godt fundamentert i selve analysen

 

TIDLIGERE VINNERE

 

2021: Maria Brandkvist

Brandkvist, Maria, et al. Genetic associations with temporal shifts in obesity and severe obesity during the obesity epidemic in Norway: A longitudinal population-based cohort (the HUNT Study). PLoS medicine 17.12 (2020).

2020: Ben Brumpton

Brumpton, B., Sanderson, E., Heilbron, K. et al. Avoiding dynastic, assortative mating, and population stratification biases in Mendelian randomization through within-family analyses. Nat Commun 11, 3519 (2020).

2019: Ekaterina Sharashova
Sharashova E, Wilsgaard T, Ball J, Morseth B, Gerdts E, Hopstock LA, Mathiesen EB, Schirmer H, Løchen ML. Long-term blood pressure trajectories and incident atrial fibrillation in women and men: the Tromsø Study. Eur Heart J 2020; 41:1554-1562

2018: Mats Julius Stensrud
Stensrud MJ, Valberg M. Inequality in genetic cancer risk suggests bad genes rather than bad luck. Nat Commun 2017; 8: 1165

2017: Paz Lopez-Doriga Ruiz
Paz LD Ruiz, Lars C Stene, Hanne L Gulseth, German Tapia, Lill Trogstad, Inger J Bakken, Siri E Håberg. Pandemic Influenza A H1N1 Vaccination and Subsequent Risk of Type 1 Diabetes in Norway. Epidemiology 2018; 29: e6-e8

2016: Maria Magnus
Maria C. Magnus; Sjurdur F. Olsen; Charlotta Granström; Geir Joner; Torild Skrivarhaug; Jannet Svensson; Jesper Johannesen; Pål Njølstad; Per Magnus; Ketil Størdal; Lars C. Stene (2015) Infant Growth and Risk of Childhood-Onset Type 1 Diabetes in Children From 2 Scandinavian Birth Cohorts. JAMA Pediatr. 2015;169(12):e153759

2015: Mette C Tollånes
Tollånes MC, Wilcox AJ, Lie RT, Moster D. Familial risk of cerebral palsy: population based cohort study. BMJ 2014; 349: g4294

2014: Morten Valberg
Valberg M, Grotmol T, Tretli S, Veierød MB, Moger TA, Aelen OO. A Hierarchical Frailty Model for Familial Testicular Germ-Cell Tumors. Am J Epidemiol. 2014; 179: 499-506

2013: Siri E Håberg
Håberg SE, Trogstad L, Gunnes N, Wilcox AJ, Gjessing HK, Samuelsen SO, Skrondal A, Cappelen I, Engeland A, Aavitsland P, Madsen S, Buajordet I, Furu K, Nafstad P, Vollset SE, Feiring B, Nøkleby H, Magnus P, Stoltenberg C. Risk of Fetal Death after Pandemic Influenza Virus Infection or Vaccination. NEJM 2013; 368: 333-340

2012: Christine Roth
Roth C, Magnus P, Schjølberg S, Stoltenberg C, Surén P, McKeague IW, Davey Smith G, Reichborn-Kjennerud T, Susser E. Folic Acid Supplements in Pregnancy and Severe Language Delay in Children. JAMA 2011; 306: 1566-1573

2011: Astri Syse
Syse A, Lyngstad TH, Kravdal O. Is mortality after childhood cancer dependent on social or economic resources of parents? A population based study.

2010: Martha Ebbing
Ebbing M, Bønaa KH, Nygård O, Arnesen E, Ueland PM, Nordrehaug JE, Rasmussen K, Njølstad I, Refsum H, Nilsen DW, Tverdal A, Meyer K, Vollset SE. Cancer incidence and mortality after treatment with folic acid and vitamin B12.

2009: Christine L Parr
Parr CL, Hjartåker A, Laake L, Lund E, Veierød MB. Recall Bias in Melanoma Risk Factors and Measurement Error Effects: A Nested Case-Control Study Within the Norwegian Women and Cancer Study.

2008: Harald Weedon-Fekjær
Weedon-Fekjaer H, Lindqvist BH, Vatten LJ, Aalen OO, Tretli S. Breast cancer tumor growth estimated through mammography screening data.

2007: Petter Kristensen
Kristensen P, Bjerkedal T. Explaining the relation between birth order and intelligence.

2006: Kåre Bønaa
Bønaa KH, Njølstad I, Ueland PM, Schirmer H, Tverdal A, Steigen T, Wang H, Nordrehaug JE, Arnesen E, Rasmussen K; NORVIT Trial Investigators. Homocysteine lowering and cardiovascular events after acute myocardial infarction.

2005: Stein Harald Johnsen
Johnsen SH, Fosse E, Joakimsen O, Mathiesen EB, Stensland-Bugge E, Njølstad I, Arnesen E. Monocyte count is a predictor of novel plaque formation. A 7-Year follow-up study of 2610 persons without carotid plaque at baseline. The Tromsø Study.

2004: Hans Steinsland
Steinsland H, Valentiner-Branth P, Gjessing HK, Aaby P, Mølbak K, Sommerfelt H. Protection from natural infections with enterotoxigenic Escherichia coli: longitudinal study.