Æresmedlemmer

Eiliv Lund æresmedlem for 2016 – gratulerer!

 

 

 

 

 

 

Mini-CV for Eiliv Lund:

  • Mye av forskningen har vært rettet mot public health bekymringer. Det gjelder røyking, radioaktivt nedfall, p-piller, hormonbruk i overgangsalderen, solvaner og barnetall. Det har vært tradisjonell multivariat epidemiologi basert på ulike data og koblinger.
  • Mange av disse analysene har foregått i data innsamlet med meg som PI; «Cace-control study of young women on oral contraceptive use and breast cancer». Husk, dette er den eneste case-control undersøkelse i Norge som var landsdekkende med bruk av nasjonale registre.
  • Prinsippet om bruk av registre og nasjonal validitet ble så overført til den prospektive studien Kvinner og kreft. Hovedårsaken til at den kom i gang var en bevilgning fra NIH der nettopp muligheten for å beregne tilskrivbar risiko i befolkningen ble vektlagt mye.
  • Med Kvinner og kreft som bakteppe kom så den landsomfattende innsamling av blodprøver til postgenom kohorten med formål transcriptom analyser dvs mRNA over tid for å studere karsinogenesen. En unik idee som har møtt enten sterk motstand eller sterk støtte.
  • Gjennom arbeidet med functional genomics i postgenom biobanken har vi skapt vårt eget glossar; systems epidemiology, globolomic design, trajectories, «an exposure driven functional carcinogenic model», curve group analyses, LWSP-metoden (local weighted sum prediction) m.fl.
  • Patentert søknader basert på postgenom cohorten.

Styret i NOFE kan tildele æresmedlemskap til epidemiologer som har hatt vesentlig innflytelse på utvikling av epidemiologisk forskning i Norge gjennom flere år. Æresmedlem utnevnes på årskonferansen. Forslag til kandidater med begrunnelse sendes til styret på post@nofe.no senest 1.september samme år som konferansen. Minst to medlemmer må foreslå en kandidat for at vedkommende skal bli vurdert. Æresmedlemskap tildeles ikke nødvendigvis hvert år, kun hvis styret får forslag til kandidater som finnes verdige. Listen over forslag til kandidater er konfidensiell og kun tilgjengelig for styret i NOFE.

Æresmedlemmer i foreningen kåret på NOFEs årskonferanser:

1993 Professor (emeritus) dr.med. Tor Bjerkedal
1994 Forsker Dr philos Knut Magnus
1995 Professor (emeritus) dr.med. Sigurd Hummerfelt og Overlege Eilert Eilertsen
1996 Professor dr.med. Anders Forsdahl
1997 Professor (emeritus) dr.med. Knut Westlund
1998 Professor dr.med. Erik Bjelke
2002 Forsker dr.med. Per Lund Larsen
2004 Professor dr.med. Egil Arnesen
2007 Professor dr.med. Lorentz Irgens
2008 Professor dr.med. Leiv S. Bakketeig
2012 Professor (emeritus) dr.med. Dag S. Thelle og professor dr.med. Olav Helge Førde
2013 Professor Grethe S Tell og Dr philos Anne Johanne Søgaard
2014 Seniorforsker og dr. philos. Aage Tverdal
2015 Professor Trond Peder Flaten