NOFEs Æresmedlemmer

NOFEs Æresmedlemskap

NOFE-styret kan tildele æresmedlemskap til epidemiologer som har hatt en betydelig innflytelse på utviklingen av epidemiologisk forskning i Norge over flere år. Æresmedlem utnevnes på den årlige NOFE-konferansen. Minst to NOFE-medlemmer må i felleskap foreslå en kandidat for at kandidaten skal bli vurdert. I tillegg må det leveres en skriftlig begrunnelse for nominasjonen. Den mottatte begrunnelsen vil bli brukt av NOFE styret til å vurdere den nominerte kandidaten. Dersom den nominerte kandidaten vurderes verdig av styret vil den innsendte begrunnelsen brukes i presentasjonen av æresmedlemmet på konferansen. NOFEs æresmedlem blir i forkant av NOFE-konferansen invitert til å holde et kortere innlegg om egen forskningskarriere innenfor epidemiologifaget. Æresmedlemskap tildeles ikke nødvendigvis hvert år, bare hvis styret mottar forslag til kandidater som blir funnet verdige. Listen over foreslåtte kandidater er konfidensiell og er kun tilgjengelig for styret. Kandidatforslag sendes til post@nofe.no innen 1. september.

NOFEs Honorary membership

The NOFE board may award honorary membership to epidemiologists who have had a significant influence on the development of epidemiological research in Norway over several years. At least two NOFE members must jointly propose a candidate for the candidate to be considered. In addition, a written justification for the nomination must be submitted. The submitted justification will be used by the NOFE board to assess the nominated candidate. If the nominated candidate is considered worthy by the board, the submitted justification will be used in the presentation of the honorary member at the conference. The NOFE’s honorary member will be invited ahead of the NOFE conference to give a short presentation about his own research career within the field of epidemiology. Honorary membership is not necessarily awarded every year, only if the board receives proposals for candidates who are found worthy of the honorary membership. The list of proposed candidates is confidential and is only available to the board. Candidate proposals shoul be send to post@nofe.no by 1st September.

_____________________________________________________

Lars Johan Vatten utnevnt til æresmedlem 2021

Årets æresmedlem hedres for sin innsats for epidemiologisk forskning i Norge gjennom mange år. Han var initiativtaker til det første store epidemiologimøtet som ble arrangert på Jægtvolden i Nord-Trøndelag hvor Norsk forening for epidemiologi (NOFE) ble stiftet. Han har etter dette vært et aktivt medlem i foreningen og hatt betydelige roller de gangene konferansen har vært arrangert i Trøndelag (NTNU). Lars Johan Vatten har gjennom hele sin forskerkarriere vært tilknyttet Institutt for samfunnsmedisin (nå Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, ISM) ved NTNU i tillegg til stilling som gjesteforsker ved Harvard University og ved International Agency for Research on Cancer (IARC) i Lyon. Som forsker har Vatten spesielt bidratt til økt kunnskap om brystkreftsykdommens epidemiologi i tillegg til viktig epidemiologisk kunnskap om andre kreftsykdommer, hjertesykdom, og perinatale forhold. Vatten har særlig utnyttet nasjonale registerdata og store befolkningsundersøkelser i sin forskning. Han har skrevet en rekke innflytelsesrike artikler i internasjonale tidsskrift, og har mer enn 400 artikler registrert i PubMed.

Æresmedlemmer i foreningen kåret på NOFEs årskonferanser:

2019Professor Per Minor Magnus
2018Professor Rolv Skjærven
2017Professor Jostein Holmen og Professor Turid Lingaas Holmen
2016Professor Eiliv Lund
2015Professor Trond Peder Flaten
2014Seniorforsker og dr. philos. Aage Tverdal
2013Professor Grethe S Tell og Dr philos Anne Johanne Søgaard
2012Professor (emeritus) dr.med. Dag S. Thelle og professor dr.med. Olav Helge Førde
2008Professor dr.med. Leiv S. Bakketeig
2007Professor dr.med. Lorentz Irgens
2004Professor dr.med. Egil Arnesen
2002Forsker dr.med. Per Lund Larsen
1998Professor dr.med. Erik Bjelke
1997Professor (emeritus) dr.med. Knut Westlund
1996Professor dr.med. Anders Forsdahl
1995Professor (emeritus) dr.med. Sigurd Hummerfelt og Overlege Eilert Eilertsen
1994Forsker Dr philos Knut Magnus
1993Professor (emeritus) dr.med. Tor Bjerkedal