Utlysninger av midler

Utlysning av midler til webinar

Norsk forening for epidemiologi (NOFE) ønsker å skape jevnlig aktivitet i NOFE sitt nasjonale nettverk ved å gi støtte til planlegging og gjennomføring av et faglig seminar hver vår (i.h.h.t. vedtak årsmøte 2021).

Søknadsfrist for midler våren 2025 er 1. september 2024. NOFEs medlemmer kan søke om inntil kr 30 000,- per seminar. Midlene må fortrinnsvis brukes til å dekke utgifter til eksterne foredragsholdere og enkel beverting. Seminaret må være åpent for alle NOFEs medlemmer med mulighet for digital deltagelse.

Søknaden sendes til post@nofe.no og bør inneholde (mal til søknaden)

  1. Navn, adresse og arbeidssted for søker/søkere
  2. Fagmiljø/forskergruppe
  3. Preliminært program
  4. Kort beskrivelse av seminaret og dets nytteverdi (maks 1 side)
  5. Størrelse på støttebeløpet/budsjett

Søknadene behandles av styret i NOFE. Svar på søknaden vil være søker i hende innen 1. oktober 2024, og presenteres på NOFE konferansen. Utgiftene for arrangementet kan overføres til en kontostreng forvaltet av arrangørene eller betales av NOFE via faktura i etterkant.

_____________________________________________________________________________________________

Announcement of funds for webinar

The Norwegian Epidemiological Association (NOFE) wants to support regular activity in NOFE’s national network by sponsoring the planning and implementation of a professional seminar every spring (following the decision of the 2021 annual meeting).

The application deadline for funds in spring 2025 is the 1st of September 2024. NOFE’s members can apply for up to NOK 30,000 per seminar. The funds are preferably used to cover expenses for external speakers and modest catering. The seminar must be open to all NOFE members with the option of digital participation.

The application is sent to post@nofe.no and should contain (template for the application)

  1. Name, address and workplace of applicant/applicants
  2. Professional environment/research group
  3. Preliminary programme
  4. Brief description of the seminar and its usefulness (max. 1 page)
  5. Size of the grant amount/budget

The applications are processed by the board of NOFE. The decision will be submitted to the applicant by the 1st of October 2024, and will be presented at the NOFE conference. The expenses for the event can be transferred to an account string managed by the organizers or refnded by NOFE via invoice.